Result

2013

 Oct


lindy hop
open strictly


1. Alexey Nikitenko & Maria Kremenetskaya
2. Stanislav Maksimenko & Yana Okhotenko
3. Vladimir Ivanov & Marina Pereleshina


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2962