Result

2012

 Oct


lindy hop
invitational strictly


1. Shirokov Sergey & Apozyants Ksenia
2. Galperin Sergey & Borodulina Natalia
3. Bulatnov Sergey & Volkova Olga


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2653