Result

2012

 Oct


lindy hop
open strictly


1. Kuznetsov Dmitry & Yakshina Anna
2. Pavlov Igor & Alekseeva Marina
3. Ivanov Vladimir & Gavrilova Anna


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2652