Result

2012

 Nov


Lindy Hop
Strictly Lindy


1st : Denis Lutsko & Genja Tsvetkova
2nd: Paweł Struk & Anna Milczarek
3rd: Kuno Harsbo & Gosia Wolska
4th: Michał Kwiatkowski & Weronika Kowalska
5th: Yaroslav Azhnyuk & Ira Ishchuk
6th: Michał Oblacinski & Katarzyna Dybowska


EDIT
NOTIFY ME
COMMENTS

RRID: 2646